Ngày 22/3/2014 Cứu lại dữ liệu cho người nước ngoài. Usb gãy rời làm đôi. Xử lý lấy ngay

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments