Ngày 1/12/2015, A. Đức (01644924666) mang đến trung tâm 1 HDD western 500GB, yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứngận, Kĩ thuật lập tức tiến hành cứu dữ liệu sau khi xác định nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 2 ngày, chúng tôi đã lấy lại dữ liệu đầy đủ cho khách hàng. Đến ngày 8/12, a. Đức mới đến coppy dữ liệu.

1