Ngày 02/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Hiển (0912 358 795). Loại thiết bị: Fujtisu 300GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

A Hiển

Ngày 02/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Hiển (0912 358 795). Loại thiết bị: Fujtisu 300GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments