Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0987935034). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0987935034). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

AHungf

Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0987935034). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments