Ngày 04/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghiệp_ Báo Hải Dương(0974536340). Loại thiết bị: Western 3.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghiệp_ Báo Hải Dương(0974536340). Loại thiết bị: Western 3.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A Nghiệp

Comments

comments