Ngày 06/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Minh(0944888086). Loại thiết bị: Western 3.5, dung lượng 160GGB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Minh(0944888086). Loại thiết bị: Western 3.5, dung lượng 160GGB. Tình trạng: Lỗi cơ.

a mINH

Comments

comments