Ngày 06/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Dũng( 0983223048). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Dũng( 0983223048). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý và bà giao sau 1 ngày.

ad

Ngày 06/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Dũng( 0983223048). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý bàn giao sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments