Ngày 07/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Huỳnh(0963535333). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Lõi đầu đoc. Dữ liêu được xử lý sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Huỳnh(0963535333). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Lõi đầu đoc. Dữ liêu được xử lý sau 1 ngày.

A Huỳnh

Comments

comments