Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hùng( KH Thái Nguyên). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hùng( KH Thái Nguyên). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: hỏng cơ.

AHung

Comments

comments