Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trường(0983583223). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trường(0983583223). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Không nhận.

ATr

Comments

comments