Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Tự(0985349170). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Tự(0985349170). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

Chị Tự

Comments

comments