NGÀY 1-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:ông Lalip patra quốc tịch Ấn Độ 0976036526 Loại thiết bị: Seagate 320Gb S/N:5VD7BJ81 Tình trạng: Mất dữ liệu

Cường Mạnh

NGÀY 1-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:ông Lalip patra quốc tịch Ấn Độ 0976036526   Loại thiết bị:  Seagate 320Gb S/N:5VD7BJ81 Tình trạng: Mất dữ liệu

5

 

Comments

comments