NGÀY 10-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dương 0978303666 Loại thiết bị: WD 500Gb S/N: WX81A2031444 Tình trạng: Badsector – fomat

Cường Mạnh

NGÀY 10-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dương 0978303666  Loại thiết bị:  WD 500Gb S/N: WX81A2031444 Tình trạng:  Badsector – fomat

1

Comments

comments