Ngày 10/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Giang (0916682556). Loại thiết bị:Maxtor 20 GB. Tình trạng:Lỗi không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Giang (0916682556). Loại thiết bị:Maxtor 20 GB. Tình trạng:Lỗi không nhậnchị trang

Comments

comments