NGÀY 11-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hưng 0936761102 Loại thiết bị: seagate 250Gb S/N: 9VY1051A Tình trạng: Chết cơ

Cường Mạnh

NGÀY 11-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hưng 0936761102 Loại thiết bị:   seagate 250Gb S/N: 9VY1051A Tình trạng:  Chết cơ

3

Comments

comments