NGÀY 11-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Phong 0915418000 Loại thiết bị: WD320GB S/N: WXM1A61M3996 Tình trạng: HDD Bad sector, Đã bị format , mất phân vùng ( D+E)

Cường Mạnh

NGÀY 11-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Phong 0915418000 Loại thiết bị:          WD320GB  S/N: WXM1A61M3996 Tình trạng:  HDD Bad sector, Đã bị format , mất phân vùng  ( D+E)

5

Comments

comments