Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Tiên (0902 179 426). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: mất phân vùng + bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Tiên (0902 179 426). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: mất phân vùng + bada tien

Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Tiên (0902 179 426). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: mất phân vùng + bad
Rate this post

Comments

comments