Ngày 11/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương(0979528263). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương(0979528263). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.

a dƯƠNG

Comments

comments