NGÀY 12-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A . Suối 0983365385 Loại thiết bị: HDD 3.5 320GB S/N: WCAV2M314632 Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

NGÀY 12-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A . Suối  0983365385  Loại thiết bị: HDD 3.5 320GB S/N: WCAV2M314632 Tình trạng: Lỗi cơ.

7

Comments

comments