Ngày 12/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tú (0989546463). Loại thiết bị: ổ cứng Western 3.0, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tú (0989546463). Loại thiết bị: ổ cứng Western 3.0, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

IMG_0298[1]

Ngày 12/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tú (0989546463). Loại thiết bị: ổ cứng Western 3.0, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments