Ngày 12/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Cường(0988855333). Loại thiết bị: WD Boox, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được xử lý thành công sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Cường(0988855333). Loại thiết bị: WD Boox, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được xử lý thành công sau 1 ngày.

a Cường

Ngày 12/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Cường(0988855333). Loại thiết bị: WD Boox, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được xử lý thành công sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments