Ngày 13/11/3014, cứu dữ liệu thành công cho a Hoàng( 0966811666). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Không truy suất dữ liệu. Dữ liệu được xử lý thành công sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/11/3014, cứu dữ liệu thành công cho a Hoàng( 0966811666). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Không truy suất dữ liệu. Dữ liệu được xử lý thành công  sau 1 ngày.

car

Comments

comments