NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hòa 0912867966 : Samsung 250Gb S/N: S228JD0S940997 Tình trạng: Không nhận ổ

Cường Mạnh

NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hòa 0912867966 : Samsung 250Gb S/N: S228JD0S940997 Tình trạng: Không nhận ổ

4

 

Comments

comments