NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị.Thủy 0914323969 Samsung 250 Gb S/N: S24JJ9DZ900054 Tình trạng: Badsector nặng

Cường Mạnh

NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị.Thủy 0914323969  Samsung 250 Gb S/N: S24JJ9DZ900054 Tình trạng: Badsector nặng

2

Comments

comments