NGÀY 14-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Trung 0962262907 Khác(OR): 73000408 Loại thiết bị:box seagate 500Gb S/N:S3P4AWRK Tình trạng: Không nhận

Cường Mạnh

NGÀY 14-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Trung 0962262907 Khác(OR): 73000408    Loại thiết bị:box seagate 500Gb S/N:S3P4AWRK Tình trạng: Không nhận

1

Comments

comments