Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Đà Nẵng. Loại thiết bị: server IBM. Tình trạng: không nhận ổ. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Đà Nẵng. Loại thiết bị: server IBM. Tình trạng: không nhận ổ. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

A Bình

Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Đà Nẵng. Loại thiết bị: server IBM. Tình trạng: không nhận ổ. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments