NGÀY 16-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Khoa Điện thoại 01693646806 Loại thiết bị: hitachi 320Gb S/N:GKHHVKJK Tình trạng: bị khóa pass

Cường Mạnh

NGÀY 16-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Khoa Điện thoại 01693646806  Loại thiết bị:  hitachi 320Gb S/N:GKHHVKJK Tình trạng: bị khóa pass

3

Comments

comments