Ngày 18/07/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Hoàng Anh (0982124899). Loại thiết bị: Máy chủ IBM gồm 4 HDD. Tình trạng: Lỗi Raid 10.

Cường Mạnh

Ngày 18/07/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Hoàng Anh (0982124899). Loại thiết bị: Máy chủ IBM gồm 4 HDD. Tình trạng: Lỗi Raid 10.

SV hOÀNG aNH

Ngày 18/07/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Hoàng Anh (0982124899). Loại thiết bị: Máy chủ IBM gồm 4 HDD. Tình trạng: Lỗi Raid 10.
Rate this post

Comments

comments