Ngày 19/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Sáng( KH Hải Phòng). Loại thiết bị: Maxtor 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Sáng( KH Hải Phòng). Loại thiết bị: Maxtor 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Sangs

Comments

comments