Ngày 19/0/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Vinh(0903277255). Loại thiết bị: Wester 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/0/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Vinh(0903277255). Loại thiết bị: Wester 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

AVinh

Comments

comments