Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Vương(0993414904). Loại thiết bị Samsung 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, cháy cụm đầu từ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Vương(0993414904). Loại thiết bị Samsung 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, cháy cụm đầu từ.

aV

Comments

comments