Ngày 19/2/2014 Cuumaytinh nhận được 3 ổ Server  ULTRA U320 SCSI 73GB/1 ổ từ A Tú, yêu cầu phục hồi dữ liệu. sau 1 ngày làm việc toàn dữ liệu của anh đã được phục  hồi lại toàn bộ và bàn giao dữ liệu cho a