Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0914312369). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Chết cơ. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0914312369). Loại thiết bị: Samsung 80GB. Tình trạng: Chết cơ. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

Thắng 161

Comments

comments