Ngày 21/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Dũng(0913543242). Loại thiết bị: WD 2TB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Dũng(0913543242). Loại thiết bị: WD 2TB. Tình trạng: Bad sector.

aD

Comments

comments