Ngày 21/3/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tịnh(01678686113). Loại thiết bị: Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Cháy mạch.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/3/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tịnh(01678686113). Loại thiết bị: Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Cháy mạch.

A Tịnh

Comments

comments