Ngày 22/09/2014, chuyển dữ liệu thành công cho a. Hùng( 0975870466). Loại thiết bị: Seageta3,5 dung lượng 80GB.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/09/2014, chuyển dữ liệu thành công cho a. Hùng( 0975870466). Loại thiết bị: Seageta3,5 dung lượng 80GB.

HDD4

Comments

comments