NGÀY 24-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hải 0913008158 Toshiba 320gb S/N: 40SASAX0SIN6 Tình trạng: Lỗi cơ

Cường Mạnh

A.Hải

0913008158

Toshiba  320gb

S/N: 40SASAX0SIN6

Tình trạng:3

Lỗi cơ

Comments

comments