Ngày 24/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Ước (0985 666 554). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Không nhận + hỏng mạch

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Ước (0985 666 554). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Không nhận + hỏng mạca uoch

Ngày 24/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Ước (0985 666 554). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Không nhận + hỏng mạch
Rate this post

Comments

comments