Ngày 25/11/2014, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hùng. Loại thiết bị: Máy chủ chuẩn SAS IBM, dung lượng 146GB. Tình trạng: Lỗi máy chủ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/11/2014, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hùng. Loại thiết bị: Máy chủ chuẩn SAS IBM, dung lượng 146GB. Tình trạng: Lỗi máy chủ.

25aH

Comments

comments