NGÀY 26-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO :Ms. Vương Thi Xuân Hồng 0904456699 HDD2.5 TOSHIBA Tình trạng: Lỗi .bad sector . Không truy cập dữ liệu

Cường Mạnh

NGÀY 26-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO :Ms. Vương Thi Xuân Hồng 0904456699 HDD2.5 TOSHIBA Tình trạng: Lỗi .bad sector . Không truy cập dữ liệu

7

NGÀY 26-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO :Ms. Vương Thi Xuân Hồng 0904456699 HDD2.5 TOSHIBA Tình trạng: Lỗi .bad sector . Không truy cập dữ liệu
Rate this post

Comments

comments