NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Huy 0904871666 Loại thiết bị: Hitachi 320Gb S/N: HA3HPTHV Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Cường Mạnh

NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Huy  0904871666  Loại thiết bị: Hitachi 320Gb S/N: HA3HPTHV Tình trạng:  Lỗi đầu đọc

1

Comments

comments