NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Ngãi – Nghệ An 0974071713 Loại thiết bị: seagate 320Gb S/N:W2AJAS5T Tình trạng: Không nhận ổ

Cường Mạnh

NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Ngãi – Nghệ An 0974071713   Loại thiết bị:   seagate 320Gb S/N:W2AJAS5T Tình trạng: Không nhận ổ

2

Comments

comments