Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0979370888). Loại thiết bị: Western 500GB. TÌnh trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0979370888). Loại thiết bị: Western 500GB. TÌnh trạng: Lỗi đầu đọc.

A. Thắng

Comments

comments