NGÀY 27-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO :Máy Tính Phúc Hưng – Tỉnh Hà Tĩnh 0969265477 segate 250gb S/N: Z3TKYN91 Tình trạng: Lỗi cơ

Cường Mạnh

NGÀY 27-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO :Máy Tính  Phúc Hưng – Tỉnh Hà Tĩnh 0969265477 segate 250gb S/N:  Z3TKYN91 Tình trạng: Lỗi cơ

2

Comments

comments