NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Diện 0978242344 Loại thiết bị: WD 250Gb S/N: WCC2F0942630 Tình trạng: Chết cơ

Cường Mạnh

NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Diện 0978242344  Loại thiết bị:   WD 250Gb S/N: WCC2F0942630 Tình trạng:  Chết cơ

1

Comments

comments