NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dương 0975275277 Loại thiết bị: seagate 40Gb S/N: 5LA1L4FT Tình trạng: Chết cơ.

Cường Mạnh

NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dương 0975275277 Loại thiết bị:  seagate 40Gb S/N: 5LA1L4FT Tình trạng:  Chết cơ.

4

Comments

comments