NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Phi 01676946996 Loại thiết bị: WD640Gb S/N: WX81E71AYEE6 Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 27-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Phi 01676946996 Loại thiết bị:   WD640Gb  S/N: WX81E71AYEE6 Tình trạng: badsector

3

Comments

comments