Ngày 27/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Việt(0975123380). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Ghost nhầm, mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Việt(0975123380). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Ghost nhầm, mất dữ liệu.

aV

Comments

comments