Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho aThọ(0989976174). Loại thiết bị : Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho aThọ(0989976174). Loại thiết bị : Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A.Thoj

Comments

comments