NGÀY 29-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dũng 0986125256 : WD 250Gb S/N: WCANK6092934 Tình trạng: Bad sector

Cường Mạnh

NGÀY 29-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dũng 0986125256   :  WD 250Gb S/N: WCANK6092934 Tình trạng: Bad sector

5

NGÀY 29-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Dũng 0986125256 : WD 250Gb S/N: WCANK6092934 Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments